Wettelijke vermeldingen

 SERENUM JURIDISCHE KENNISGEVING CLAUSULE
 JURIDISCHE MEDEDELING

Ann Maria G Vancoillie, vastgoedmakelaar SERENUM, als verantwoordelijke voor deze site web, stelt de usuarios van Internet de presente documento, cuen  @inalidad moet voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in wet 34/2002 van 11 juni betreffende diensten van de  informatiemaatschappij  en elektronische handel  (LSSICE) en andere toepasselijke regelgeving,  evenals  het  verstrekken van informatie over de gebruiksvoorwaarden . IDENTIFICATIEGEGEVENS

In  overeenstemming met de  informatieplicht gereguleerd in artikel 10 LSSICE,   worden de volgende  gegevens van de eigenaar van de  website verstrekt:

De persoon die de diensten en het webdomein beheert, is Ann Maria G Vancoillie met NIE Y4449198T, en professioneel adres voor deze doeleinden op Calle Infanta Cristina, 36, de Benijófar, 03178, Alicante, contact   e-mailadres   info@serenum.esGEBRUIKERS

Elke persoon, fysiek   of juridisch, die toegang heeft tot, bladert, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en activiteiten, gratis of bezwarend, ontwikkeld via deze website,  gaat uit van de toestand van de GEBRUIKER en verbindt zich als zodanig, door middel van dergelijke toegang, tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen hierin, evenals  ́ met betrekking tot elke andere  wettelijke bepaling die van toepassing is, waardoor zij verplicht is om een correct gebruikvan de website te maken. De gebruiker isjegens Ann Maria G Vancoillie of derden aansprakelijk voor alle   schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van  de schending van deze verplichting.WIJZIGINGEN

Ann  Maria G  Vancoillie  se  reserva  el  derecho  de  realizar  unilateralmente  las  modi@icaciones  die zij relevant acht in haar portaal, in staat is om  zowel de inhoud als de via  haar  geleverde diensten  te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen, zonder dat er enige verplichting bestaat  om vooraf kennisgeving te doen of bekend te maken intof van de usofarios zei  modi@icaciones, entendiéndose como su@iciente con la publicación en el sitio del  prestador.

De duur van de levering van de portaaldienst is beperkt tot het moment waarop de gebruiker is verbonden met de website of met een van de diensten die deze  aanbiedt. Daarom moet de gebruiker, bij elke gelegenheid die van plan is het portaal te gebruiken, deze juridische kennisgeving zorgvuldig lezen, aangezien deze en de respectieve gebruiksvoorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd.  Daarom zal de geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden variëren  afhankelijk  van  hun blootstelling en zal deze worden gehandhaafd zolang ze naar behoren worden  gepubliceerd, totdat ze worden vervangen door anderen.  GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 

De prdatnt is condicio n diciones van gebruik en navegación hebben als @inalidad regular de relación ent re de eigenaar van de website, Ann Maria G Vancoillie, als dienstverlener, en de gebruikers die toegang hebben tot, bladeren en genieten van de aangeboden dienst.

   De  website biedt https://serenum.es  gratis  en open toegang tot  een grote  hoeveelheid informatie, diensten en gegevens (hierna “de inhoud”), waarvan de eigendom toebehoort aan Ann Maria G Vancoillie of  haar licentiegevers aan  wie de  gebruiker kan toegang  hebben.

De gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van het portaal in overeenstemming met de wet en  deze voorwaarden, verantwoordelijkheid die  zich uitstrekt tot de registratie die  nodig is om toegang te krijgen tot  bepaalde geleverde diensten en inhoud.  Deze registratie omvat het   invullen   van het overeenkomstige formulier, waarin de gebruiker de authenticiteit en tijdigheid van alle meegedeelde gegevens  garandeert en verbindt zich ertoe geen valse, frauduleuze of onwettige informatie  of documentatie te verstrekken. Als gevolg hiervan kan  het aanmaken van een wachtwoord ontstaan dat de gebruiker ijverig en omte  bewaren moet bewaren.   El  usuario sera ́  el  único rverantwoordelijk voor   de  defecte of onnauwkeurige stations die zij uitvoert en de schade die zij veroorzaakt aan Ann Maria G Vancoillie of aan derden voor de informatie die zij verstrekt.   

De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk  toe om  op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten aangeboden   door https://serenum.es/es/, in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de goede zeden, de openbare  orde  en deze voorwaarden en,  bij wijze van voorbeeld, maar niet beperken, niet gebruiken  voor:

 • Difusió contenidos delictivos, violent os, pornogr á@icos, racistas, x enófobos, ofensivos, de apologı́a aan terrorisme, dat de mensenrechten schendt  of, in het algemeen, in strijd   is met  de openbare   orde openbaar.
 •  Het opzettelijk introduceren van  computervirussen in het netwerk  of het  uitvoeren van acties die  de fysieke en logische systemen  van Ann Maria G Vancoillie, maker van de website, of derden  ;  evenals   het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website  en  zijn diensten door het massale gebruik van de computerbronnen  waarmee Ann Maria G Vancoillie   uw diensten.
 • Proberen   toegang  te krijgen tot de e-mailaccounts    van andere gebruikers of beperkte delen van de computersystemen  van Ann Maria G Vancoillie of derden en, indien van toepassing, informatie te extraheren. 
 •   De rechten van intellectuele of industriële eigendom  schenden, evenals het verspreiden, verzenden of beschikbaar stellen aan  derden van elk type informatie, element of inhoud dat een schending van het  communicatiegeheim   en de wetgeving  inzake bescherming van  persoonsgegevens.
 • Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsdiensten of een gebruiker, met behulp van hun registratiecodes   voor de verschillende diensten en / of inhoud van de website.
 • Reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere wijze communiceren públicamente,  transformar o  modi@icar los  contenidos,  a  menos  qu e  is  cuente  met  toestemming van de houder van de overeenkomstige exploitatierechten  of dit wettelijk is  toegestaan.
 • Recabar  d a tos  con  @inalidad  publicitaria  y  remitir  publicidad  de  cualquier  clase  y comunicaciones con @ines de  venta u otr a de naturaleza comercial sin que medie previa request or consent.

Elke schending van     de clausules op deze website (juridische kennisgeving,  privacybeleid,  cookiebeleid,  evenals  andere inhoud die verplichtingen voor de gebruiker impliceren)  en in het algemeen van de wetgeving  die van kracht is in Spanje, zal worden meegedeeld

onmiddellijk door   Ann Maria G Vancoillie de bevoegde autoriteiten, die zich ertoe verbinden  met hen samen te werken. In dit geval is de gebruiker aansprakelijk jegens Ann Maria G Vancoillien derden voor alle  schade die zou kunnen worden veroorzaakt als gevolg van de schending van deze verplichtingen.

 Ann Maria G Vancoillie garandeert niet dat haar website geheel of gedeeltelijk voldoet aan de wetten van andere landen. Daarom, als de gebruiker woont of gedomicilieerd is op een andere plaats dan Spanje, en besluit om toegang te krijgen tot en / of te navigeren op deze website,  zal hij  dit  doen op eigen risico en verantwoordelijkheid, en moet hij ervoor zorgen dat dergelijke toegang en / of navigatie voldoet aan  de toepasselijke lokale  wetgeving waar van toepassing. 

Ann Maria G Vancoillie is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van een  denial-of-service-aanval    , virussen of enig ander technologisch schadelijk  programma of materiaal dat van invloed kan zijn op uw computer, computerapparatuur, gegevens of  materialen als gevolg van het gebruik van deze website of het downloaden van inhoud ervan  of waarnaar deze doorverwijst.MELDINGEN

Todas  las noti@icaciones y  comunicaciones  entre  los  usuarios  y  Ann  Maria G  Vancoillie  se consider arán e@ cations, a todos los efectos, cuando se realicen a través de correo postal, correo  elektronische of  telefonische communicatie. Gebruikers dienen contact op te nemen met Ann Maria G Vancoillie via:

 1. Stuur per  post naar het volgende adres: SERENUM, calle Infanta Cristina, 36, de Benijófar, 03178, Alicante
 2. Communicatie per telefoon   naar het  telefoonnummer: 688 797 316 
 3. Stuur per  e-mail  naar het volgende adres: info@serenum.es

 Door deze    website te gebruiken,  aanvaardt de gebruiker impliciet dat   de meeste communicatie elektronisch zal  plaatsvinden.  Voor    contractuele doeleinden stemt  de gebruiker in met  het gebruik van  dit elektronische  communicatiemiddel en erkent  hij dat alle communicatie  die  hem  elektronisch wordt verzonden,  voldoet aan   wettelijke  vereisten  .BESCHERMING VAN  PERSOONSGEGEVENS  

De eigenaar van de website  verbindt zich ertoe  de persoonlijke gegevens van  de gebruiker  te verwerken in overeenstemming met de bepalingen  van de huidige wetgeving ter zake. In het bijzonder verbindt zij zich ertoe de   bepalingen  van organieke wet  3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten toe te passen   , en in verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. INTELLECTUELE EN  INDUSTRIËLE EIGENDOM

Todos los contenidos del sitio web, entre otros, textos,  fotogr afı́as, gr á@icos, ima ́genes, icons, tecnologı́a,  soft ware,  links  y  dem a ́s contenidos  audiovisuales,  ası́  como  su  diseño gr a ́@ico en  broncodes, vormen een werk waarvan de eigendom toebehoort aan Ann Maria G Vancoillie zonder   dat  een van de  exploitatierechten  op de gebruiker  wordt geacht te zijn overgedragen aan de gebruiker. 

hetzelfde buiten   wat strikt noodzakelijk   is  voor het juiste gebruik van het web, en ongeacht  of ze al  dan niet  vatbaar zijn voor intellectueel eigendom.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen het eigendom van Ann Maria G Vancoillie, zonder dat wordt begrepen dat het gebruik of de toegang ertoe  de gebruiker enig recht op hen toekent.

Queda  prohibida la  reproducción total  o  parcial,  explotación,  distribución ,  modi@icación, overdracht of  openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is  toegestaan door de eigenaar van de  exploitatierechten.  Elk gebruik dat niet eerder is toegestaan, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten  van de auteur.

Om  enige vorm  van observatie te maken met betrekking tot  mogelijke inbreuken op   intellectuele of industriële      eigendomsrechten,  evenals op  de inhoud van de  site w eb,  el  user  deber á  noti@icar dicha  circunstancia  a  Ann  Maria G  Vancoillie met de  relevante informatie.

Ann Maria G Vancoillie aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid met betrekking tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden waarop inbreuk wordt gemaakt door een derde of door de gebruiker.VERWIJZIGINGEN

De website van Maria G Vancoillie kan links of hyperlinks bevatten  naar andere internetsites, waarover zij geen  controle heeft. Daarom, zodra de gebruiker toegang heeft tot de links van derden en de website verlaat, zullen zowel deze juridische kennisgeving als  het privacybeleid en het  cookiebeleid niet langer   van kracht zijn, omdat de websites  waartoe de gebruiker toegang heeft, onderworpen  zijn aan hun  eigen beleid.

Ann Maria G Vancoillie kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud die aparecer  en p a ́ginas de  terceros,  ni  ga rantiza  la  technische beschikbaarheid  ,  kwaliteit  , @iabilidad, nauwkeurigheid, amplitude, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie  in een  van deze links  of hyperlinks.  Evenzo impliceert  het opnemen van deze externe verbindingen met websites van derden geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die door deze website wordt verstrekt is  van algemene aard en heeft een @inalidad  meramente informativ a,  sin  que  se  g a rantice  plename nte   de toegang tot   alle  inhoud, noch de nauwkeurigheid, volledigheid, juistheid, geldigheid of tijdigheid ervan, noch de geschiktheid of het gebruikervan d para un objetivo e specı́@ico.

Ann Maria G Vancoillie is in geen geval  verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit,  maar niet  beperkt is tot:

 • Lijst zonder volgorde Fouten of weglatingen in de inhoud.  Ann Maria G Vancoillie garandeert niet  dat de inhoud permanent  zal  worden  bijgewerkt, noch dat ze vrij zal zijn  van enige vorm  van fouten.
 • Lijst zonder bestelling Gebrek aan beschikbaarheid van de portal. Ann Maria G Vancoillie is niet verantwoordelijk voor  eventuele     schade die bij  de gebruiker wordt veroorzaakt  als 

gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die  de opschorting, annulering of onderbreking van de service van  de  website veronderstellen,  aangezien  de werking van deze netwerken afhankelijk is van derden.

 • Lijst zonder bestelling Aanwezigheid van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma’s in de inhoud die  de  computersystemen, elektronische documenten of gegevens van de gebruikers kunnen wijzigen,  ondanks  het feit dat  alle  noodzakelijke technologische maatregelen zijn  genomen  om het te voorkomen.  Het is in ieder geval aan de gebruiker om te  worden voorzien van  adequate hulpmiddelen die hem  beschermen tegen  schadelijke  computerprogramma’s.    TOEPASSELIJK RECHT  EN JURISDICTIE

De relaties tussen Ann Maria G Vancoillie, eigenaar van de  website, en de gebruiker worden beheerst door de huidige Spaanse regelgeving  en de oplossing van eventuele controverses die zich kunnen voordoen, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken  en tribunalen.  s van de stad  Torrevieja.